You are here

Pievienot jaunu komentāru

1. Vispārēja informācija

Vispārēja informācija
Opis
Labās prakses nosaukums
Certification of HR managers and HR specialists
Īstenojis
Latvian Association of Personnel Management (LAPM)
Ieviešanas gads
1996
Valsts
Łotwa
Darbības apraksts

Łączenie profesjonalistów ds. HR mając na celu poprawę wydajności organizacji i stworzenie środowiska kierowania ludźmi na łotwie poprzez rozwój kompetencji managerów ds. zasobów ludzkich i promocję strategicznej roli organizacji działających w tym obszarze. 

Galvenais mērķis vai programmas uzdevums

Być dostawcą najlepszych pomysłów i liderem opinii w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Łotwie. 

Labuma guvēji
managerowie ds. HR i szkoleń
Atslēgas vārdi
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kontakti

Inga Grieze (Koordynator)

Latvian Association of Personnel Management

Phone: +371 67321145      

Mob. Ph.: +371 29163036      

E-mail:  lpva@apollo.lv

Adress: Elizabetes 45/47, Riga, Latvia, LV-1010

2. Levads

Od 2007 roku LAPM prowadzi certyfikację managerów i specjalistów HR dla wszystkich zainteresowanych osób, które chcą zweryfikować swoje kompetencje na tym polu. Członkowie LAPM to osoby fizyczne i prawne, którzy wspierają cele i misję LAPM i są zainteresowani zarządzaniem i rozwojem kapitału ludzkiego. W LAPM działa ok. 250 osób prawnych i 9 prywatnych członków. Od 2001 roku LAPM to członek European Association of People Management (EAPM).

3. Letekme reģiona līmenī

Krajowy

4. Mērķi

Praktyka jest kierowana głównie do managerów i specjalistów ds. HR. Cele projektu to:

  • promocja wiedzy i umiejętności managerów i specjalistów ds. HR w celu spełnienia międzynarodowych standardów; 
  • podniesienie prestiżu i konsolidacja zawodów managera i specjalisty ds. HR na Łotwie.

5. Rīcības plāns

Certyfikacja kandydatów odbywa się poprzez komisję, tworzoną przez zarząd LPVA. Zarząd powołuje przewodniczącego i 4 członków komisji. Przewodniczący bierze udział w posiedzeniach komisji, zmieniając rotacyjnie dwóch członków, przy czym komisja nie zmienia się na czas certyfikacji. Komisja może podejmować decyzje tylko w wypadku zebrania kworum, jeśli spotkanie odbywa się z udziałem przewodniczącego i dwóch członków. Zmiany w składzie członkowstwa są realizowane przez zarząd. Komisja jest uprawniona do zapraszania ekspertów, bez prawa do głosowania. Posiedzenia komisji są rejestrowane. Raport spisuje koordynator LPVA. 

Certyfikacja managerów i specjalistów ds. HR jest ogłaszana przynajmniej raz w roku. LPVA ogłasza certyfikację poprzez stronę internetową i inne media, jak również informując swoich członków poprzez e-mail. Wnioskodawca, w terminie jednego miesiąca od publikacji ogłoszenia, musi przedłożyć dokumenty aplikacyjne pocztą lub osobiście w biurze LPVA. Komisja w ciągu miesiąca dokonuje przeglądu wniosków i podejmuje decyzję o zaproszeniu do drugiej rundy selekcji w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Aby złożyć dokumenty do certyfikacji managerowie i specjaliści ds. HR muszą spełnić poniższe wymagania: 

1)    Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu personelem:

  • Managerowie ds. HR: co najmniej 5 ostatnich lat w charakterze pracy jako kierownik personelu w dziale zarządzania lub dziale administracyjnym; 

Tytuł magistra w dziedzinie nauk społecznych lub prawa lub co najmniej tytuł licencjata / wykształcenie wyższe zawodowe lub w kierunku nauk społecznych;

  • Specjaliści ds. HR: przynajmniej przez ostatnie 3 lata praca w charakterze specjalisty ds. HR, spełnianie łotewskich standardów w tym zawodzie, podejmowanie obowiązków specjalistycznych, spełniających co najmniej dwa standardy z tego obszaru. 

Przynajmniej pierwszy stopień studiów w zakresie zarządzania personelem, lub co najmniej stopień licencjata / wykształcenie wyższe zawodowe lub w kierunku nauk społecznych, prawnych lub edukacji;

6. Leviešana un realizācija

Praktyka wdrażana przez Latvian Association of Personnel Management

7. Rezultāts un ieguvumi

W 2007  - 13 certyfikowanych managerów ds. HR , 1 specjalista ds. HR

W 2008 – 2 certyfikowanych managerów ds. HR

W 2011 – 4 certyfikowanych managerów ds. HR , 8 specjalistów ds. HR

8. Nozīmīgākās grūtības un to risinājumi

Przyciągnięcie uczestników. Z powodu kryzysu, liczba managerów i specjalistów ds. HR spadła. Nie wszyscy chcą zapłacić za certyfikowany kurs. 

9. Atkārtojamība

Praktyka nie była realizowana w innym miejscu. Jest powtarzana rok po roku. 

10. Secinājumi

Ogólnie pomysł certyfikacji managerów i specjalistów ds. HR jest dużym sukcesem i wydaje się że w przyszłości przyniesie więcej rezultatów.

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.